|  Shawan Factory

    The Shawan factory is the establishment of Mankun in Dawan. . .|  DongCong Factory

    The DongCong factory is the establishment of Mankun in Dawan. . .